Stille week 2021

Categorie: Laatste nieuws Gepubliceerd: zondag 28 maart 2021

In de Stille Week is er iedere avond van 19.30-20.15 uur een korte viering in de kerk waarin we stilstaan bij de zeven kruiswoorden van de Here Jezus. De lezingen in de Stille Week zien er als volgt uit:

Maandag: ‘En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.’ (Lucas 23:34)

Dinsdag: ‘En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.’ (Lucas 23:43)

Woensdag: ‘Toen zei Hij tegen Zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon. Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder.’ (Johannes 19:26-27)

Donderdag: ‘Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ (Mattheüs 27:46)

Vrijdagmorgen: ‘Hierna zei Jezus, omdat Hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het Schriftwoord vervuld zou worden: Ik heb dorst!’ (Johannes 19:28)

Vrijdagavond: ‘Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht!’ (Johannes 19:30)

Zaterdag: ‘En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.’ (Lucas 23:46)

Tijdens de diensten op Goede Vrijdag hopen we het Avondmaal met elkaar te vieren. Tijdens de morgendienst op eerste Paasdag hoop ik te preken over Johannes 20:1-18 - Jezus’ ontmoeting op de Paasmorgen met Maria Magdalena. Op tweede Paasdag gaat het dan in de gezamenlijke dienst met de Gereformeerde Kerk over Johannes 20:19-31 - Jezus’ verschijning aan ‘ongelovige Thomas’. De zondag daarna hoop ik even uit te blazen van alle Passie- en Paaspreken om vervolgens op zondag 18 april ’s morgens te preken over Johannes 21:1-14 - Jezus’ verschijning op de oever van de zee van Tiberias en de wonderlijke visvangst die dan volgt. Kortom, we gaan weer een indringende tijd tegemoet waarin we - intenser dan anders - stil mogen staan bij de weg van lijden en sterven die Here Jezus voor ons allemaal wilde gaan. Een weg die tenslotte uitmondde in Zijn opstanding op de Paasmorgen!

Inloggen