Kerkrentmeesters

Categorie: Kerken Gepubliceerd: vrijdag 22 november 2013

Kerkrentmeesters (algemeen):

Een onderdeel binnen de kerkenraad is het college van kerkrentmeesters. Het college van kerkrentmeesters van onze gemeente bestaat uit 7 personen, waarvan 5 tevens ouderling zijn en als zodanig dus ook lid van de kerkenraad.

• De kerkrentmeesters is opgedragen het bijeenbrengen en beheren van gelden die nodig zijn voor de instandhouding van de eredienst, het pastorale werk en onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Het college verzorgt het beheer over de kerkelijke goederen en financiën, voor zover niet van diaconale aard.

• Het college van kerkrentmeesters stelt jaarlijks de begroting op waarin wordt vastgesteld welke uitgaven noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de erediensten, pastoraat en ander kerkenwerk

• Tevens verzorgt zij het traktement van de predikant en is zij de formele werkgever van de kerkelijk medewerker(s) die in dienst zijn van de Hervormde Gemeente Enter.

• Tot de kosten behoren onder andere de onderhoudskosten van kerk, pastorie en De Bron.

• Daarnaast de kosten welke verbonden zijn aan de kerkelijke administratie en leden-administratie, kosten van jeugd- en jongerenwerk, afdracht van het aandeel in de kosten van het landelijk kerkenwerk, de exploitatie van De Bron en de afdracht van rente en aflossingen.

• Tegenover deze uitgaven moeten natuurlijk ook inkomsten staan. Jaarlijks wordt hiertoe in januari, de actie “kerkbalans” gehouden onder de lidmaten en doopleden van 18 jaar en ouder die bij onze gemeente behoren. We zijn met elkaar verantwoordelijk voor een goed huishoudboekje van onze gemeente. Er kan nl. geen beroep worden gedaan op andere instanties. We moeten er zelf voor zorgen dat de kerk het zo belangrijke werk kan blijven doen. Ook de inkomsten vanuit het verjaardagsfonds en de actie “solidariteitsfonds" worden hierin meegerekend. Daarnaast worden er tijdens de kerkdiensten collecten gehouden ten behoeve van het kerkbeheer.

• Het college van kerkrentmeesters stelt jaarlijks in overleg met het college van diakenen een collecterooster op waarbij ook rekening gehouden wordt met andere belangen en doelen.

Voorzitter is dhr. J.W. Langenhof, Ypeloweg 3b, tel. 0547 - 38 27 04 en secretaris is dhr. A.J. Wolves, Reggestraat 96, tel. 0547 - 38 88 51.

Collectebonnen:

De mogelijkheid bestaat om uw aandeel in de collecten met collectebonnen te betalen. Op deze manier heeft u een aantoonbaar bewijs voor eventuele verrekening met uw belastingaangifte. De collectebonnen zijn iedere derde woensdag van de maand, tussen 19.00 en 20.00 uur te verkrijgen bij de secretaris, AJ. Wolves, Reggestraat 96 in Enter waarbij u een machtiging voor automatische incasso van het verschuldigde bedrag tekent. De collectebonnen, die verkrijgbaar zijn in velletjes van 20 bonnen, hebben een waarde van € 0,75 of € 1,00 per stuk. Wanneer u niet in de gelegenheid bent de uitgifteavonden te bezoeken, kunt u telefonisch contact opnemen via 0547-38 88 51, dan zoeken we naar een oplossing. 

Administratie:

Vanwege het grote kostenaspect kent onze gemeente geen kerkelijk bureau.

De administratie is daarom als volgt geregeld: De ledenadministratie (verhuizingen, doopbewijzen e.d.) vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de heer A.M. Maat, Voormors 7, tel. 0547 - 38 35 12.

Een goede ledenadministratie is belangrijk voor de kerk. Zo’n register vormt de basis van het gemeentewerk. Hoe gaat een en ander in zijn werk? Op het gemeentehuis wordt niet vastgelegd of iemand tot een bepaalde kerk behoort. Er wordt wel bericht ontvangen van een verhuizing of het overlijden van een kerklid. Dat bericht gaat dan naar de SILA, een interkerkelijk centrum waar bekend is tot welke kerk iemand behoort. SILA splitst de gegevens per kerk uit en geeft deze dan door aan de betreffende kerkelijke administratie. Die informatie over mutaties is echter niet meer zo compleet als vroeger. Huwelijken en geboorten worden niet meer doorgegeven.

Er zijn ook kerkleden die bezwaar maken tegen registratie bij SILA. Over hen krijgt de kerk helemaal geen mutatieberichten meer door.

Van onze leden vragen wij dan ook belangrijke veranderingen aan ons door te geven. Wie geen bezwaar heeft gemaakt tegen registratie in SILA vragen wij alleen door te geven als huwelijken zijn gesloten of beëindigd of wanneer er in het gezin een kind is geboren.

Heeft u echter wel bezwaar gemaakt tegen registratie in SILA dan verzoeken wij alle mutaties aan ons door te geven, dus ook verhuizingen en bericht van overlijden. Op deze manier houden wij onze ledenadministratie up-to-date en kunt u met uw kerk (en uw kerk met u) in contact blijven.

Binnen de nieuwe PKN kerkorde kennen we naast belijdende leden en doopleden ook nog andere categorieën van meegeregistreerde leden. We kunnen hierbij denken aan niet gedoopte kinderen van gemeenteleden, gastleden vanuit een andere kerkgemeenschap en overige belangstellenden.

De financiële administratie vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester van de  kerkrentmeesters, dhr. J. Steenbergen, De Akkers 60, tel. 0547 - 75 54 81 en hij doet dit in samenwerking met  dhr. J. Brunnenkreef, Erve Roerinck 2, tel 06 81 14 69 95, die o.a. de boekingen en betalingen van de facturen verzorgt.

Onze bankrekeningnummers zijn: 
Rabo-rekening bij SKG Bank NL96RABO0373719248 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Enter

RaboBank Rijssen-Enter NL64RABO0317400460 t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde Gemeente

Toezicht kerkelijke gebouwen:

Kerkrentmeester M. ter Harmsel, Schippersstraat 12, tel. 0547 - 38 30 24 en ouderling-kerkrentmeester M.  ter Steege, De Akkers 63, tel. 06-24 54 50 70 zijn  belast met de bouwkundige aangelegenheden alsmede het toezicht op kerk, "De Bron" en de pastorie.

Inloggen