Vakantie Bijbel Week 2021

Via deze link kun je jezelf aanmelden.

Avondmaalsdiensten op 20 juni 2021

Komende zondag (20 juni 2021) hopen we met elkaar als gemeente het Heilig Avondmaal te vieren. Doordat er nu weer 85 mensen in de kerk mogen, hoeft het nu ook niet meer online zoals het afgelopen jaar vaak het geval was. We nodigen U dan ook nadrukkelijk uit om van deze gelegenheid gebruik te maken.

Om iedereen de mogelijkheid te bieden aan de Avondmaalsviering deel te nemen zullen er 's morgens om 9.00uur en om 11.00uur twee diensten in het kerkgebouw worden gehouden, evt. met parallelle Avondmaalsdiensten in het Dienstgebouw. 's Avonds is er in de Dankzeggingsdienst eveneens gelegenheid om nog aan het Avondmaal deel te nemen. Tot nu toe zijn er nog maar weinig aanmeldingen voor de Avondmaalsdiensten binnen gekomen. We beseffen dat in de...

Lees meer: Avondmaalsdiensten op 20 juni 2021

Avondmaalsformulier

Ter overdenking in deze week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

In de nacht waarin de Here Jezus werd overgeleverd, nam Hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei:  “Dit is Mijn lichaam voor u, doet dit tot Mijn gedachtenis.” Zo nam Hij ook de beker, toen de maaltijd afgelopen was, en zei: “Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot Mijn gedachtenis.” Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt. (1 Kor. 11:23-26)

Willen we dit Avondmaal werkelijk tot onze troost en bemoediging vieren, dan is het heel belangrijk dat wij onszelf  de volgende vragen stellen:
- Heb ik een hartelijk berouw over mijn zonden en...

Lees meer: Avondmaalsformulier

Inloggen