Avondmaalsformulier

Ter overdenking in deze week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

In de nacht waarin de Here Jezus werd overgeleverd, nam Hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei:  “Dit is Mijn lichaam voor u, doet dit tot Mijn gedachtenis.” Zo nam Hij ook de beker, toen de maaltijd afgelopen was, en zei: “Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot Mijn gedachtenis.” Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt. (1 Kor. 11:23-26)

Willen we dit Avondmaal werkelijk tot onze troost en bemoediging vieren, dan is het heel belangrijk dat wij onszelf  de volgende vragen stellen:
- Heb ik een hartelijk berouw over mijn zonden en...

Lees meer: Avondmaalsformulier

Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn?

‘Komende zondagmorgen lezen we verder in de geschiedenis van Abraham en Sara in Genesis 18,1-15. God kondigt daar opnieuw de geboorte van een zoon aan. Maar is alles wel koek en ei tussen Abraham en Sara? Een dienst waarin we ons voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal en tegelijkertijd aan onze onderlinge relaties proberen te werken…’

"Het mes erin"

Deze zondagmorgen maken we een begin met de lezingen uit Genesis 17-21 die we de komende weken zullen volgen. We starten met Gods Verbond met Abraham en het teken van de besnijdenis. Wat kunnen wij uit dit Bijbelgedeelte leren voor ons leven nu? Een prikkelende dienst met als knipoog het thema ‘Het mes erin!’

Inloggen